Green Label — twój klucz do zdrowej gleby

Opracowaliśmy własne oznakowanie ekologiczne potwierdzające ekologiczne bezpieczeństwo produktów PhosAgro.


Zawartość kadmu w naszych nawozach jest mniejsza niż 5 mg/kg P2O5 (to nawet mnie niż wartość zalecana przez francuską agencję ANSES, tj. 20 mg/kg P2O5), co oznacza, że nie zanieczyszczają one gleby i zapewniają zdrowe zbiory i produkty żywnościowe.

Metale ciężkie, takie jak kadm, są szczególnie niebezpieczne dla ludzi

Ze względu na stosowanie nawozów zawierających duże stężenia kadmu, ten toksyczny pierwiastek odkłada się w glebie i przenosi z niej do organizmów ludzkich za pośrednictwem łańcucha pokarmowego. Kadm jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego.


Metale ciężkie, takie jak kadm, są wprowadzane do organizmu ludzkiego poprzez żywność zawierającą składniki roślinne uprawiane przy użyciu nawozów o wysokiej zawartości niebezpiecznych zanieczyszczeń.


Wysoki poziom metali ciężkich w organizmie człowieka może prowadzić do poważnych niedoborów odporności, a także może powodować raka.


Niekorzystne działanie kadmu i innych metali ciężkich zostało potwierdzone przez szereg badań

Francuska agencja ds. żywności, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (anses)

Wniosek ekspercki dotyczący narażenia na kadm,

Francja, 2019

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) zaleca ustalenie dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach na poziomie 20 mg/kg P2O5. Jest to istotne dla zmniejszenia tempa odkładania się w glebach i dalszej penetracji upraw i produktów żywnościowych.

Wageningen University & Research

Badania nad wpływem stężenia kadmu w nawozach na odkładanie się Cd w glebie i jego absorpcję przez rośliny jadalne

Wageningen, 2018

Długoterminowe (100 lat) obliczenia dla UE-25 wykazują, że zawartość Cd w nawozach typu P wpływa zarówno na stężenia w glebie, jak i w uprawianych roślinach. Odkładanie się Cd w glebie jest nieustanne, jeżeli zawartość Cd w nawozach typu P przekracza 20 mg/kg P2O5.

Przepisy unijne dotyczące zawartości zanieczyszczeń w nawozach mineralnych

48

Cd

112.41

2022
< 60 mg/kg P2O5
2026
< 40 mg/kg P2O5

Aby zapobiec zanieczyszczeniu europejskich gleb i dodatkowym niekorzystnym skutkom kadmu, Unia Europejska nałożyła ograniczenia na nawozy fosforanowe zawierające duże ilości metali ciężkich. Ograniczenia mają wejść w życie do roku 2022.

Na tym etapie produkty zawierające więcej niż 60 mg kadmu/kg P2O5 będą zakazane, a ograniczenie to zostanie w przyszłości zmniejszone.

Obecnie prawie 40% nawozów dostarczanych do Europy zawiera kadm w ilościach równych lub większych niż ten limit.

W ramach procesu informowania konsumentów UE opracowała również zasady dobrowolnego znakowania bezpiecznych nawozów o zawartości kadmu poniżej 20 mg/kg P2O5. Ponadto firmy mogą stosować własne etykiety. PhosAgro skorzystało już z tego prawa, a nasze oznakowanie ekologiczne zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Ekologiczna etykieta PhosAgro dla nawozów mineralnych została opracowana zgodnie z wchodzącą w życie decyzją UE o ograniczeniu stosowania nawozów o wyższej zawartości metali ciężkich. Oznakowanie ekologiczne jest gwarancją, że wybrany produkt jest wysokiej jakości i zawiera mniej niż 5 mg kadmu na kg P2O5.

Ekologiczna etykieta PhosAgro dla nawozów mineralnych została opracowana zgodnie z wchodzącą w życie decyzją UE o ograniczeniu stosowania nawozów o wyższej zawartości metali ciężkich. Oznakowanie ekologiczne jest gwarancją, że wybrany produkt jest wysokiej jakości i zawiera mniej niż 5 mg kadmu na kg P2O5.

Chcemy pomóc klientowi w odnalezieniu najbardziej ekologicznego produktu, który pomaga chronić glebę i zapewnić wysokiej jakości plony do dalszego przetwarzania na produkty żywnościowe. Dzięki oznakowaniu ekologicznemu każdy klient będzie mógł natychmiast zidentyfikować produkty wysokiej jakości — od nawozów po produkty końcowe.