Schemat nawożenia użytków zielonych

Propozycje nawożenia

Ultra

Nawożenie trwałych użytków zielonych zależy w dużym stopniu od rodzaju gleby oraz składu botanicznego runi. Istotne jest, żeby w początkowym etapie wegetacji dostarczyć szybko przyswajalne składniki pokarmowych w formach rozpuszczalnych w wodzie.

Na nawożenie fosforem rośliny reagują wzrostem biomasy, lepszym rozwojem systemu korzeniowego, poprawą jakości plonu, zwiększeniem udziału roślin motylkowatych w runi, a także większą aktywnością mikroflory glebowej. Potas odpowiada za gospodarkę wodną, pobranie azotu oraz tworzenie węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Składnik ten jest jednak bardzo ruchliwy i może być pobierany przez rośliny w nadmiernych ilościach, wywołując pośrednio nawet objawy chorobowe u skarmianych zwierząt. Wymusza to konieczność dzielenia dawek potasu i aplikowania jednorazowo nie więcej niż 60 kg/ha (K2O). Azot, niezależnie od typu gleby, należy stosować nie wcześniej jak 7-10 dni po zebranym pokosie.

Użytki zielone